Miljøet

Gruvedrift og mineralprosessering har alltid hatt en innvirkning på miljøet, men Nussir ASA jobber kontinuerlig for å minimere påvirkningen som vår virksomhet har på vårt nærområde. Vi deler konsekvensene inn i følgende kategorier.

På land

Berørte områder er her anleggsområder for bygninger og adkomstveier, dagbrudd, tunnelåpninger til underjordiske anlegg og gråbergsdeponering.

Nussir ønsker å bruke så mye som mulig av eksisterende bygninger og veier for å begrense bruken av nytt areal.

Nussir planlegger å bruke underjordisk gruvedrift. Dette har en betydelig positiv effekt når det gjelder arealbruk, støv, støy og mengden gråberg som deponeres eller omsettes.

I sjøen

Et gitt dypvannsområde utenfor Markoppneset i Repparfjorden er etter omfattende utredninger valgt som deponi for avgangsmasse fra produksjonen.

Nussir vil ta i bruk siste og beste teknologi for deponeringsprosessen. Teknologien som vil bli brukt gjør at avgangen faller raskere mot sjøbunnen og begrenser spredning av fine partikler utenfor deponiområdet.

I lufta

Typiske utfordringer vil være støv fra oppredningsverk, transport langs veier og eksos fra anleggsmaskiner.

Nussir ASA vil ha alt prosessutstyr innendørs med filtrering av støv fra de tørre prosessene. Hvis det oppstår mye støv fra transport langs veier, kan det reduseres ved hjelp av vann eller salt, avhengig av omfanget av problemet. Støv vil bli overvåket i henhold til utslippssøknaden til KLIF.

Anleggsmaskiner vil gi utslipp av eksosgasser. Her ønsker Nussir at beste teknologi brukes, av tre grunner; for å bedre klimaet for de som jobber i gruvene, for å forurense mindre og for å bruke mindre drivstoff.

Støy

Dette gjelder støyutslipp fra prosessanlegget, lastebiler og andre kjøretøyer på veiene og anleggsvirksomhet.

Prosessanlegget være helt innbygd, dermed begrenses spredning av støy til et minimum fra oppredningsprosessen.

Nussir ønsker at anleggsmaskiner som brukes til gruvedrift skal være av moderne standard med lite motorstøy.

Sprengning vil ved normal drift bare bli utført under jord, noe som fører til minimale effekter til omgivelsene.

Estetisk

Bygninger og veier blir umiddelbart synlige i det åpne landskapet rundt Nussir. Det er derfor ønskelig å konsentrere bygninger og aktivitet til det allerede eksisterende industriområdet.

 

 

© 2012-2019 NUSSIR ASA    ALL RIGHTS RESERVED    PRIVACY POLICY    DISCLAIMERsjursendesign.no 2012